Coğrafya Dünyası
  Türkiye'de toprak tipleri
 
Türkiye’de Toprak ve Toprak Kullanımı
1.        

Yukarıdaki haritada numaralandırılan merkezlerde yaygın olan toprak tipleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
                 1                       2                          3
A)   Çernezyom    Terra rossa          Podzol
B)   Terra rossa     Podzol                 Çernezyom
C)   Terra rossa     Çernezyom          Podzol
D)    Podzol           Çernezyom          Terra rossa
E)    Tundra            K.rengi orman   Çernezyom
 
2.       Türkiye’de tarım topraklarında en fazla payı olan
ürün aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Arpa B) Pamuk C) Ayçiçeği D) Buğday E) Fındık
 
3.       Türkiye’de toprakların çeşitlilik göstermesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Farklı özellikte kayaçların bulunması   
B) İklim özelliklerinin yer yer değişmesi
C) Yeraltı sularının derinlerde bulunması
D) Bitki örtüsünün çeşitli olması   
E) Yükselti ortalamalarının bölgelere göre değişmesi
 
4.        I.Terra rossa II.Çernezyom 
       III.Alüvyon     IV.Tundra
Yukarıdaki toprak türlerinden hangileri Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaz?
   A) I ve II                 B) II ve III            C)III ve IV
   D) II ve IV                  E) I ve IV
 
5.       Türkiye’de aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin
 yaygın olduğu alanlarda elverişli koşullarının bulunması nedeniyle çay, fındık ve kivi tarımı yaygın olarak yapılır?
     A) Kestane renkli bozkır t.   B) Kahverengi orman t.
     C) Terra rossa t.   D) Alüvyal t.    E) Çernezyom t.
 
6.       Aşağıda verilen toprak çeşitlerinden hangisi polye
ovalarında yaygın olarak bulunur?
     A) Çernezyom             B) Podzol             C) Laterit  
              D) Terra-rossa         E) Kahverengi orman
 
7.       Aşağıdaki ovalardan hangisinde görülen topraklar
katmanlaşma göstermediği için oluştuğu bölgenin iklim özellikleri ile bilgi vermez?
     A) Konya   B)Erzurum  C) Çarşamba   D) Bursa  E) Harran
 
8.       Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bir toprak çeşidinin dağılışı gösterilmiştir.

Bu toprak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Turunçgil tarımına elverişlidir.   
B) Kiremit kırmızısı rengindedir.
C) Demir oksit oranı fazladır.
D) Kalkerli araziler üzerinde oluşur.  
E) A horizonu organik madde yönünden zengindir.
 
 
9.       Yerkabuğunu oluşturan taşların ufalanması,fiziksel
ve kimyasal olmak üzere iki şekilde meydana gelir.
Fiziksel ufalanma aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha etkilidir?
     A) Trabzon çevresinde       B) Ordu çevresinde    
     C) Antalya çevresinde        D) Çanakkale çevresinde    
                        E) Konya çevresinde
 
10.    Aşağıdakilerden hangisi çernozyom topraklarının özelliği
değildir?
A) Humusça zengindirler.
B) Yarı nemli step bölgelerinde yaygındırlar.
C) Yarı yıkanmışlardır.
D) Tayga ormanlarının tabanında görülürler.
E) Çok verimlidirler.
 
11.    Karadeniz Bölgesi toprakları için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
     A) Suyla fazla yıkanır         B) Madensel tuz oranı azdır    
     C) Podzollar yaygındır         D) Kalker oranı fazladır  
                 E) Nemli bölge toprak türüdür     
 
12.    Türkiye’de fiziksel çözülmenin fazla olduğu bir bölge için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
     A) Bitki örtüsü cılızdır                   B) Yıllık yağış miktarı azdır    
     C) Havadaki nem miktarı azdır      D) Yağışlar düzenlidir   
                        E) Rüzgârların şekillendirici etkisi güçlüdür
 
13.    Tuz Gölü çevresindeki topraklarda tuz oranının yüksek
olmasının nedenleri arasında hangisi yoktur?
A) Tarım faaliyetlerinin sınırlı olması  
B) Bölgenin kapalı havza olması  
C) Yaz mevsiminde şiddetli buharlaşmanın olması   
D) Kimyasal çözülmenin yetersiz olması  
E) Yıllık yağış miktarının çok az olması
 
14.    Aşağıdaki tabloda Türkiye’de 1999–2003 yılları arasında orman
alanları ile ekilen ve nadasa bırakılan alanlar gösterilmiştir.
(bin hektar olarak)
Yıllar
1999
2000
2001
2002
2003
Ormanlar
20703
20703
20703
20703
20703
Ekilen alan
18450
18207
18087
18123
18563
Nadas alanı
 5039
 4826
 4914
 5040
 4991Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Her yıl nadas alanı 5 milyon hektardan fazladır.  
B) Nadasa ayrılan alanlarda en fazla artış 2002 yılındadır.   
C) Ekilen alanların en fazla olduğu yılda nadasa ayrılan alan alanlar en azdır.    
D) 2003 yılında bir önceki yıla göre hem orman hem de nadas alanları artmıştır. 
E) Her yıl orman alanları ekilen ve nadasa bırakılan alanları toplamından fazladır.
 
15.    Aşağıda verilen toprak ve yaygın olduğu yöre
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kahverengi orman-Trabzon 
B) Çernezyom-Erzurum-Kars
C) Terra rossa-Mersin 
D) Kahverengi step-Zonguldak
E) Kestane renkli bozkır-Kayseri
 
16.    Türkiye’nin toprak tipleri bakımından çeşitlilik göstermesinde
 aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?                  (1998/ÖSS)
A) Bölgeler arasında iklim farklılıklarının olması
B) Yükselti farkların fazla olması
C) Arazinin farklı kayaçlardan oluşması
D) Doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
E) Heyelanların sık görülmesi
 
17.    Türkiye’de aşağıdaki alanların hangisinde alüvyal toprakların   görülme olasılığı daha fazladır?
A) Rüzgâr aşındırmasının yaygın olduğu bölgede   
B) Yükseltisi 1500 metreden fazla olan alanlarda
C) Taban seviyesi ovalarında
D) Volkanik bölgelerde
E) Eriyebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda
 
18.    Aşağıda Türkiye'de yayılış gösteren topraklarla ilgili bazı
bilgilerverilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Doğu Karadeniz'de yıkanmış, asitli kahverengi orman toprakları görülür.
B) Terra-rossalar kalkerin üzerinde oluşur ve turunçgil ta­rımı için elverişlidir
C) Vertisoller eski göl tabanlarında killi ve kireçli depoların üzerinde oluşur.
D) Alüvyal topraklar iri taneli ve humus bakımından zen­gin topraklardır.
E) Kahverengi bozkır topraklarında tahıl tarımı ve küçük­baş hayvancılık yaygın olarak yapılır.
 
19.    Türkiye’de kolüvyal toprakların yaygın olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buzulların etkisinin az olması  
B) Karstik arazilerin yaygın olması 
C) Yarı kurak iklime sahip olması  
D) Arazinin dağlık ve engebeli olması
E) Volkanik alanların yaygın olması
 
20.    Aşağıdakilerden hangisi tuz ve kireç oranının az olduğu
toprakların yaygın olarak bulunduğu bölgenin özelliklerinden değildir?
    A) Kuvvetli erozyon görülür. B) Kimyasal çözülme etkilidir.
     C) Bitki örtüsü gürdür.           D) Yıllık sıcaklık farkı azdır.
               E) Kayalarda fiziksel çözülme azdır.
 
21.     

Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde toprakların diğerlerine göre yıkanmış ve daha az kireçli olması beklenir? 1996/ÖSS
     A) I            B) II            C) III             D) IV           E) V
 
22.     

I.Tabakalı yapıları yoktur.
II.Verimleri yüksektir.
III.Tasınmış topraklardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi taralı alanların hangisinde bulunmaz?
     A) I        B) II      C) III        D) IV       E) V
 
 
23.    Aşağıda verilen topraklardan hangisinde üzerindeki bitki
örtüsüne bağlı olarak büyükbaş hayvancılık gelişmiştir?
     A) Alüvyal topraklar           B) Kara topraklar
     C) Terra rossa toprakları     D) Rendzina toprakları
              E) Kahverengi step toprakları
 
24.    Ülkemizde kestane renkli bozkır topraklarının görüldüğü alanların en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklık farklarının az olması
B) Kimyasal çözülmenin yaygın olması
C) Bitki örtüsünün çok gür olması
D) Genelde kalkerli araziler zerinde oluşması
E) Yıllık yağış miktarının az olması
 
25.     Ülkemizde dağlardan aşağıya inen sel sularını yükseklerden
sürükleyerek getirdiği ve dağların eteklerinde biriktirdiği toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Regosoller       B)Tuzlu topraklar     C) Kolüvya topraklar     
                D) Lösler         E) Kahverengi orman toprakları
26.     
Volkanlardan çıkan ince malzemelerle oluşan kumlu top­raklara regosol denir.


Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli merkezlerin hangisinde regosol topraklar görülür?
     A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V
 
27.    Aşağıda verilen şehir ikililerinden hangilerinde taşların çözülmesi birbirinden farklı olarak gerçekleşmektedir?
     A) Konya-Kayseri     B) Erzurum-Ardahan    C) Trabzon-Artvin
            D) Zonguldak-Eskişehir           E) Antalya-İzmir
 
28.    I.Çernezyom   II.Terra rossa III.Alüvyal IV.Kahverengi bozkır
Ülkemizde bulunan yukarıdaki toprak tipi veya tiplerinden hangilerinin bulunduğu yerin yükseltisi diğerlerinden fazladır?
     A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) II-II           D) I-III      E) III-IV
 
                           CEVAP ANAHTARI
 
1.B     2.D      3.C       4.D     5.B      6.D      7.C     8.E     9.E     10.D   11.D     12.D     13.A      14.B    15.D     16.E     17.C         18.D   19.D     20.A    21.A    22.E    23.B    24.E     25.C      26.E    27.D   28.A        
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=