Coğrafya Dünyası
  LYS-Türkiye'nin Jeopolitiği
 
TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ
1) Aşağıdakilerden hangisi verilirse Türkiye'nin tarih boyunca jeopolitik öneme sahip olduğu anlaşılır?
A)Tarihi ticaret yollarına sahip olması
B)Bir yarımada üzerinde bulunması
C)Verimli deltalara sahip olması
D)Yeraltı zenginliklerinin fazla olması
E)Enerji hatlarının ülkemizden geçmesi
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arasında gösterilemez?
A)Bir yarımada üzerinde bulunması
B)Ulaşım hatlarının genelde doğu-batı doğrultusunda olması
C)Yükseltinin doğuya doğru artması
D)Bir kavşak noktasında bulunması
E)Güney yamaçların kuzeyden daha sıcak olması
 
3)   I. Orta doğudaki petrol kaynaklarına yakın olmamız
     II. Boğazlara sahip olmamız
    III. Enerji nakil yollarında bulunmamız
    IV. Orta kuşakta yer almamız
Yukarıdakilerden hangilerinin jeopolitik konumumuzun çok önemli olması üzerinde etkisi yoktur?
     A) Yalnız III                     B) II ve IV             C) I ve III
      D) I ve II                         E) Yalnız IV
 
 
4)Bir ülkenin jeopolitik, konumu; o ülkenin dünyadaki coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel konumu demektir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya petrolünün %60 nı çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşu olması
B) Yükseltinin batıdan doğuya doğru gidildikçe artması
C)Karadeniz ülkelerini açık denizlere ulaştıran iki boğaza sahip olması
D)Doğu ve batı kültürlerinin kaynaşma alanı olması
E)Avrupa-Asya ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olması


5)
Coğrafi açıdan önemli konumda bulunan Türkiye, tarihi çağlardan itibaren çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve geliştiği bir alan haline gelmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çeşitli Uygarlıklarım kurulmasında, diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahiptir?
A)İklim koşullarının elverişli olması
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması
C)Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
D)Farklı tarım ürünlerinin yetişebilmesi
E)Deprem bakımından aktif bir kuşak üzerinde yer alması6)Aşağıdaki uluslar arası sorunlardan hangisi diğerlerine oranla daha az sayıda ülkeyi ilgilendirmektedir?
A) Fırat nehrinin suları sorunu
B) Irak petrolleri sorunu
C) Nil nehrinin suları sorunu
D) İsrail-Filistin sorunu
E) Dicle nehrinin suları sorunu
 
 
7)Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklardan hangisi ülkemizin jeostratejik önemini daha fazla arttırmaktadır?
     A) Su potansiyeli           B) Doğalgaz rezervi      
    C) Boksit Rezervi           D) Taş kömürü rezervi           
    E) Petrol rezervi
 
8)Günümüzde dünya üzerinde ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olan çok sayıda sorun bulunmaktadır.
Aşağıdaki sorunlar ikişerli olarak eşleştirilirse hangisinin temelinde yatan sorun bu eşleştirme dışarısında kalır?
A) Karabağ sorunu              B) Ege adaları sorunu   
C) Filistin sorunu                  D) Nil nehri sorunu       
E) Golan tepeleri sorunu
 
 
9)Türkiye tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerinden dolayı çevresinde yer alan bir çok ülkeyle doğrudan yada dolaylı olarak çeşitli sorunlar yaşamaktadır.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’yi dolaylı olarak etkilemektedir?
A) Irak sorunu                     B) Karabağ sorunu
C) Batı Trakya sorunu        D) Kıbrıs sorunu
E) Kıta sahanlığı (karasuları) sorunu
 
 
10)Hazar denizi ile Karadeniz arasında kalan, Kafkas dağlarının güneyindeki bölgeye Kafkasya denir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Kafkasya’da toprakları bulunmaz?
A) Azerbaycan             B) Bulgaristan           
C) Rusya                        D) Gürcistan              
E) Ermenistan
 
 
11)Aşağıdaki uluslar arası sorunlardan hangisi diğerlerine oranla daha fazla sayıda ülkeyi ilgilendirmektedir?
A) Hatay sorunu
B) Dicle nehrinin suları sorunu
C) Kıbrıs sorunu
D) Batı Trakya sorunu
 E) İsrail-Filistin sorunu
 
 
12)Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklardan hangisi ülkemizin jeostratejik önemini daha fazla arttırmaktadır?
   A) Boksit rezervi             B) Linyit rezervi  
   C) Bor rezervi                  D) Demir rezervi   
 E) Elmas rezervi
 
 
 
 
13)Günümüzde dünya üzerinde ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olan çok sayıda sorun bulunmaktadır.
Aşağıdaki sorunlar ikişerli olarak eşleştirilirse hangisinin temelinde yatan sorun bu eşleştirme dışarısında kalır?
 A) Bosna-Hersek sorunu          B) Kosova sorunu  
 C) Irak sorunu                            D) Filistin sorunu    
 E) Makedonya sorunu
 
14) Türkiye tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerinden dolayı çevresinde yer alan bir çok ülkeyle doğrudan yada dolaylı olarak çeşitli sorunlar yaşamaktadır.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’yi doğrudan etkilemektedir?
A) Kosova sorunu                 B) Batı Trakya sorunu
C) Makedonya sorunu         D) Filistin sorunu
E) Bosna-Hersek sorunu
 
 
15) Aşağıda bölgesel sorunların hangisi ülkemizi etkileyişi açısından diğerlerinden farklıdır.
  A) Batı Trakya sorunu    B) Ermeni sorunu   
  C) Ortadoğu sorunu      D) Irak sorunu                          
  E) Ege adaları sorunu 
 
 
16)Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisi Türkiye nin stratejik ve jeostratejik önemini arttırmaktadır
A) Doğal gaz              B) Taş kömürü        C) Mermer
D) Magnezyum                  E) Su
 


17)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin coğrafi konumunun sonuçlarından birisi değildir?
A) Doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık farkın olması                      B) Ortalama yükseltinin fazla olması     
C) İki nolu saat diliminde yer alması
D) Orta kuşakta yer alması               
E) Güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı artırması


18) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ekonomisini etki­leyen faktörler arasında daha az etkiye sahiptir?
A) İklim özellikleri     B) Coğrafi konum
C) Nüfus özellikleri    D) Yeryüzü şekilleri
E) Doğal bitki örtüsü
 
 
19)Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemini artırmaktadır?
    A)Doğal gaz         B)Taş kömürü     C)Mermer    
    D)Magnezyum     E)Su
 
 

20)Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?
    A)Yunanistan     B)Türkiye     C)Bosna-Hersek    
     D)Bulgaristan     E)Avusturya
 
 

21)Türkiye’nin en önemli projesi olan GAP’tan dolayı ortaya çıkan su teresizliği nedeniyle aşağıdaki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır?
     A)İran-Irak         B)Suriye-Irak     C)Suriye-İran    
    D)Suriye-Ermenistan        E)Ermenistan-Irak
 
 

22)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla açıklanamaz?
A)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B)Transit taşımacılığın gelişmiş olması
C)Doğuya doğru engebe ve yükseltinin artması
D)Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarının yüksek olması
E)Deprem tehlikesinin fazla olması
 
 

23)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarındandır?
A)Doğusu ile batısı arasında 76 dk yerel saat farkının olması
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması
C)Uluslar arası 2.saat diliminde yer alması
D)Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer alması
E)Güney sektörlü rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi
 
 

24)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemi ile ilgili bir bilgidir?
A)Kuzey Yarımküre’de yer alması
B)Başmeridyen’in doğusunda bulunması
C)Doğusu ile batısı arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunması
D)Avrupa’daki endüstri ülkeleri ile petrol üreten Ortadoğu ülkeleri arasında bulunması
E)Engebeli ve yüksek bir ülke olması
 
 
25)Balkanlar’da en fazla Türk azınlığın yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
 
    A)Yunanistan   B)Bulgaristan   C)Arnavutluk  
    D)Bosna-Hersek   E)Makedonya
 
 
 
26)Kafkas ülkeleri, Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki Kafkas dağlarının uzandığı bölgede yer alır.
     I.Azerbaycan       II.Moldova       III.Ermenistan 
     IV.Kazakistan      V.Gürcistan
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri Kafkas ülkelerini oluşturur?
     A)I-II-IV           B)II-IV           C)I-III-V         
     D)III-IV           E)III-IV-V
 
 
 
27)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?
A)Boğazların bulunması         
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C)Dağların uzanış yönü         
D)Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E)Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması
 
 
 
28)Bir ülkenin kıtalara, denizlere, yollara, boğazlara ve ülkelere göre konumu özel konumuyla ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları arasındadır?
A)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B)Transit taşımacılığın gelişmesi
C)Hem Avrupa, hem de Asya Kıtası’nda bölümlerinin bulunması
D)Dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması
E)Ortadoğu ve Balkan ülkelerine komşu olması
 
 
 
29) Jeopolitik konumda etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Coğrafi bütünlük     B) Politik değerler   C) Askeri değerler
D) Ekonomik değerler    E) Sosyal-kültürel değerler
 
 
30)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitiğini etkileyen özel konum şartlarından değildir?
A) Asya ve Avrupa arasında köprü olması
B)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Boğazlara sahip olması
D)Birçok devletle sınırı olması
E)Orta kuşakta bulunması
 
31)Bulunduğu konum itibariyle bir çok farklı ticari,ekonomik,askeri ve siyasi uluslar arası kuruluşlara üye olan Türkiye’nin,üyesi bulunmadığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
    A) NATO        B) OECD      C) İKÖ
   D) NAFTA      E) KEİ
 
 
32) Konumu itibariyle bölgesinde yaşanan bir çok olay Türkiye’yi ilgilendirmektedir.
   Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?
   A) Irak sorunu     B) Batı Trakya sorunu C) Kıbrıs sorunu
   D) Kıta sahanlığı sorunu      E) Kosova sorunu
 
 
33)Ülkelerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak onların siyasi açıdan dünya üzerinde bulundukları yeri ve etkilerini araştırır.
   Yukarıda özellikleri belirtilen ,coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Ekonomi Coğrafyası     B) Siyasi Coğrafya
   C) Kartoğrafya    D) Demografi    E) Ulaşım Coğrafyası
 
 
34) Siyasi Coğrafyanın önemli bir koludur.Ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Devletlerin coğrafi özellikleri ve siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
    Yukarıda ki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
    A) Ekonomi Coğrafyası    B) Kültür Coğrafyası
    C) Jeopolitik    D) Uluslar arası İlişkiler   E) Beşeri Coğrafya
 
 
35) Bulunduğu konum itibariyle siyasi,ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye toprakları üzerinde bir çok devlet kurulmuştur.
   Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden değildir?
   A)Hun             B) Selçuklu            C) Doğu Roma
   D) Osmanlı     E) Urartu
 
 
 
36) Jeopolitik konumu oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisi diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
 A) İklim           B) Su       C) Coğrafi Konum 
 D) Stratejik Kaynaklar       E) Politik Değerler
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
E
E
B
A
E
A
D
B
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
C
B
C
E
B
E
A
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
D
B
D
B
C
C
D
A
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
32
33
34
35
36
 
 
 
 
D
E
B
C
A
E
 
 
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=