Coğrafya Dünyası
  LYS-Sıcak Çatışma Bölgeleri
 
SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİ KONU KAVRAMA TESTİ 1-Su kaynakları açısından bulunduğu çevreye
göre zengin olması nedeniyle Golan tepeleri
hangi iki ülke arasında günümüzde sorun
oluşturmaya devam etmektedir?
A)Lübnan-Suriye
B)Lübnan-İsrail
C)Ürdün-İsrail
D)Suriye- İsrail
E)Ürdün-Suriye
2-Aşağıdaki Kuzey Afrika ülkelerinden hangisi kullanılabilecek su kaynakları bakımından
diğerlerinden daha fazla imkana sahiptir?
     A)Libya          B)Tunus            C)Mısır
     D)Cezayir         E)Fas
 
 
 
3-Nil nehri kaynağını ekvatoral bölgeden alarak kuzeye doğru akıp en son Mısır'dan geçerek Akdeniz'e ulaşmaktadır. Nil nehri genel akış yönünün tam tersi istikamette akmış olsaydı yaklaşık olarak aşağıda verilen hangi Afrika ülkesinden denize dökülürdü?
A)Nijerya
B)Libya
C)Demokratik Kongo Cumhuriyeti
D)Güney Afrika Cumhuriyeti
E)Somali
 
 
 
4-Orta Doğu'daki bir çok ülke sınır aşan sular veya su havzalarının paylaşımı nedeniyle aralarında sorunlar yaşamış, yaşamakta veya yaşayabilecek bir ortamda bulunmaktadır.
Aşağıda verilen Orta Doğu ülkelerinden hangisi coğrafi konumu nedeniyle bu tür sorunların dışında yer almıştır?
    A)Türkiye        B)Suudi Arabistan      C)Irak
    D)Suriye          E)Mısır
 
 
 
5-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Nil nehrinin sınır aşan sular kapsamında olmasından dolayı taraf olması beklenen
ülkelerden değildir?
    A)Etiyopya          B)Libya           C)Kenya
     D)Uganda           E)Tanzanya
 
 
 
6-Dicle ve Fırat nehirlerinin sınır aşan sular olması dolayısıyla gelecekte Türkiye'nin her iki akarsu nedeniyle sorun yaşayabileceği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
    A)Suriye        B)İran     C)Lübnan   D)Irak    E)İsrail
 
 
 
 
7- I- Fırat
    II-Dicle
   III-Nil
   IV-Asi
Yukarıda Orta Doğu'daki sınır aşan sulardan bazıları verilmiştir. Verilen bu nehirlerden hangileri hem Suriye hem
Türkiye'yi ilgilendirmektedir?
A)I-II-IV
B)I-III-IV
C)III-V
D)II-IV
E)I-IV
 
 
8-Türkiye'yi ilgilendiren bazı sınır aşan akarsular bulunmaktadır. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi kaynağını aldığı ülke itibariyle diğerlerinden farklılık arzetmektedir?
   A)Çoruh     B)Aras      C)Meriç     D)Dicle    E)Kura
 
 
9-Gelecekte suyun öneminin artacağını düşünürsek ülkemiz sınırları dışında denize dökülen ırmaklar nedeniyle sorun yaşayabiliriz. Yukarıda yazılanları dikkate alarak aşağıda
verilen akarsulardan hangisi anlatılan duruma
örnek olması beklenen akarsulardan değildir?
   A)Fırat    B)Dicle    C)Kızılımak     D)Çoruh    E)Aras
 
 
 
 
10-Gelecekte suyun öneminin artacağını düşünürsek sınır aşan akarsular nedeniyle komşularımızla sorun yaşamamız mümkün görünmektedir.
Yukarıda verilenleri de dikkate alarak aşağıda verilen şıklardan hangisinde sorun yaşayabileceğimiz ırmak ve ülke eşleştirmesinin yanlış olduğunu söylemek doğru olur?
A)Asi-Suriye
B)Dicle-Suriye
C)Fırat-Suriye
D)Fırat-Irak
E)Meriç-Bulgaristan
 
 
 
11-İsrail devleti yakın zamana kadar ülkemizdeki bir ırmağının sularını içme suyu amaçlı olarak satın almak istemiş bu amaçla girişimlerde bulunarak projeler geliştirmiştir.
Aşağıdaki verilen akarsulardan hangisi yukarıda anlatılan akarsuyu ifade etmektedir?
    A)Seyhan     B)Ceyhan    C)Asi   D)Göksu   E)Manavgat
 
 
 
12-Aşağıdakilerden hangisi uluslarası sıcak çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik unsurlardan olamaz?
A)Önemli ulaşım yollarının kontrolü
B)Bağımsızlık talepleri
C)Yeraltı zenginliklerinin bölüşümü
D)Siyasi ve ekonomik farklılıklar
E)Sınır problemleri
 
 
 
13-Günümüz dünyasında aşağıda verilen kıtalardan hangisinde yakın dönemde veya şu an devam eden sıcak çatışma bölgeleri bulunduğunu söyleyemeyiz?
A)Güney Amerika
B)Kuzey Amerika
C)Afrika
D)Asya
E)Avrupa
 
 
 
14-Şattülarap su yolu ve bölgedeki petrolün paylaşımı için geçmişte yaklaşık sekiz yıl savaşmış olan iki ülke hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)İsrail-Suriye
B)Mısır-İsrail
C)İran-Irak
D)ABD-Irak
E)Irak-Kuveyt
 
 
 
 
 
 
15-Golan tepeleri hangi doğal kaynak nedeniyle Suriye ile İsrail arasında sorun oluşturmaya devam etmektedir?
    A)Su     B)Petrol    C)Kömür    D)Altın    E)Uranyum
 
 
 
16-Aşağıda verilen günümüzde problemler yaşayan alanlardan hangisi geçmişte Osmanlı egemenliği altında yaşamış bölgelerden biri değildir?
     A)Kıbrıs     B)Filistin     C)Lübnan    D)Keşmir   E)Irak
 
 
 
 
17- I.Murat
     II.Karasu
    III.Fırat
     IV.Dicle
       V.Zap
 
Yukarıda verilen ırmaklardan hangileri Şattülarap ırmağını oluşturmaktadır?
    A)III-IV             B)III-IV-V      C) I-II-III-IV-V
    D)I-II                  E)I-II-III-IV
 
 
 
 
18-Ağız kısmı ülkemiz dışında bulunan akarsuların su
miktarında meydana gelen azalmalar sadece ülkemizi
değil, ülkemiz dışında aktığı ülkeyi de etkilemektedir.
Yukarıda anlatılan duruma uyan akarsularımızı göz önüne
alırsak aşağıda verilen akarsulardan hangisinde böyle bir
durumun söz konusu olması mümkün değildir?
A)Meriç
B)Fırat
C)Kura
D)Dicle
E)Aras
 
 
 
19-Hatay'daki Amik Gölü 1968'de başlatılan ve altı yıl
süren ıslah çalışmaları sonucu kurutulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Amik Gölü'nün kurutulma nedeni
olabilir?
A)Göl alanında yerleşim alanları kurmak
B)Göl alanından önemli ulaşım yollarının geçecek olması
C)Gölün çevreye verdiği rahatsızlığı sona erdirme isteği
D)Göl alanının tarıma kazandırılması
E)Göl tabanında bulunan tarihi kalıntıları gün yüzüne
çıkarmak
 
 
 
 
20-Aşağıda verilen kapalı havzalardan hangisi Konya
Kapalı Havzası içerisinde yer almaz?
A)Ereğli sazlığı
B)Kulu Gölü
C)Kozanlı Gölü
D)Acıgöl
E)Tuz gölü
 
 
 
 
 
21-Bazı göllerimiz sularının tatlı olması nedeniyle
kıyısındaki tarım alanları için su kaynağı olarak sulamada
kullanılabilecek özelliklere sahiptir.
Yukarıda cümleyi ve göllerimizin özelliklerini dikkate
alarak aşağıda verilen göllerimizden hangisinin bu
duruma örnek olabilecek göllerden olduğunu söyleyemeyiz?
A)Beyşehir Gölü
B)Eğirdir Gölü
C)Burdur Gölü
D)Hazar gölü
E)İznik Gölü
 
 
 
22-Türkiye'deki sulak alanlardan bazıları yanlış sulama
teknikleri, yer altı ve yer üstü sularının aşırı kullanımı gibi
nedenlerle ortadan kalkmış veya alanında daralmalar
yaşanmıştır.
Ülkemizin iklim şartları dikkate alındığında aşağıda
verilen alanlardan hangisinde sulak alan kaybının
diğerlerine göre daha fazla yaşanacağını söyleyemeyiz?
A)Konya
B)Şanlıurfa
C)Giresun
D)Burdur
E)Kayseri
 
 
 
23-Tarihte ''Meşe Denizi'' olarak bahsedilen Anadolu'da bu
gün 6.500.000 hektar alan kaplayan meşe ormanlarının
5.750.000 hektarı bozuk meşe ormanlarından oluşmaktadır.
Uygulanmakta olan meşe projesi ile tekrar sağlıklı meşe
ormanları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisinin bir bölgede meşe
ormanları oluşturulmasının amaçları arasında bulunduğunu
söylemek doğru olmaz?
A)Erozyonu önlemek
B)Dinlenme alanları oluşturmak
C)Canlılara barınak sağlamak
D)Tarihi alanları korumak
E)Yeraltı ve yerüstü sularının kaybını en aza indirmek
 
 
 
24-Kaynağı Türkiye'de olmayan akarsulardaki aşırı
kullanım veya yetersiz su akışı nedeniyle akarsuyun
ülkemiz tarafındaki kısmında sorunlar yaşanabilmektedir.
Aşağıda verilen ırmaklardan hangisi yukarıda anlatılan
duruma örnek teşkil edebilecek bir akarsudur?
A)Fırat
B)Sakarya
C)Asi
D)Çoruh
E) Kızılırmak
 
25-Van gölünün su seviyesini ölçen bir araştırmacı kış
aylarında Van gölünün sularının da yıl içinde en düşük
seviyenin kış aylarında ve özellikle kış sonlarında
yaşandığını gözlemlemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Göl çevresindeki yaşanan yağış rejimi
B)Göl çevresindeki yağış çeşidi
C)Göl sularının tarımsal amaçlarda kullanılması
D)Göl sularının taşkınlara karşı dışarıya akıtılması
E)Yer altına olan sızmalar
 
 
26- Yağış azlığı yaşanan yerlerde yer altı sularının aşırı
kullanımı nedeniyle o yöredeki sulak alanlarda daralmalar
veya tamamen ortadan kalkmalar görülmektedir.
Yukarıda verilen cümleyi ve bölgelerimize düşen yağış
miktarlarını da göz önüne alarak aşağıda verilen alanlardan
hangisinde yağış azlığı nedeniyle sulak alan kaybının daha
fazla olduğunu söyleyebiliriz?
A)Konya
B)Samsun
C)Manisa
D)Adana
E)Sakarya
 
 
 
27- Depreme karşı oluşturulacak erken uyarı sistemleri ile ilgili yerleştirilecek ölçüm cihazlarının ülkemizdeki deprem hatları dikkate alındığında hangi il merkezinde bulundurulmasına gerek yoktur?
A)Erzincan
B)Adapazarı
C)İstanbul
D)Karaman
E)Bingöl
 
 
 
28-Akdeniz'de meydana gelebilecek bir tsunami felaketinde ülkelerin yüzey şekilleri ve nüfus dağılışınıda dikkate alarak hangi ülkenin daha fazla zarar göreceğini söyleyebiliriz?
A)Türkiye
B)Fransa
C)Mısır
D)Suriye
E)İspanya
 
 
 
29-Aşağıda verilen şıklardan hangisinde Türkiye'de en az veya hiç görülmeyen afetler doğru olarak verilmiştir?
A)Volkanlar, kasırgalar, orman yangınları
B)Kasırgalar, seller, kuraklık
C)Tsunami, kasırgalar, volkanlar
D)Heyelanlar, volkanlar, seller
E)Seller, Eksterm sıcaklıklar, Orman yangınları
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
C
D
B
B
D
E
C
C
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
B
C
A
D
C
A
D
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C
C
D
C
B
A
D
C
C
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=