Coğrafya DŁnyası
  Karma Test
 
KARMA TEST-I       
     I. Sulamada yararlanılır.
II. Tatlı su balıkçılığında yararlanılır.
III. Taşımacılıkta yararlanılır.
IV. Ulaşımda yararlanılır.
V. Elektrik üretiminde yararlanılır.
 
1. Yukarıdaki bilgilerden hangileri akarsularımız için doğru değildir?
A) Yalnız III        B) I ve II                  C) II ve III 
     D) III ve lV                   E) lV ve V
2.

Kış mevsimi ılık, yaz mevsimi sıcak, ışığı seven hızlı büyüyen kızılçam haritada işaretli yerlerin hangisinde yetişme imkanı bulur?
 
A) I       B) II      C) III        D) IV          E) V
 
 
3.Ülkemizde yazları serin, kış mevsimi aşırı soğuk, yaz mevsimi yağışlı olan bir yörede aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisi doğal olarak yetişebilir?
A) Çayır                B) Maki                  C) Bozkır
       D) Orman                E) Tundra
 
4.Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz akarsularının genel özelliklerinden biri değildir?
A. Akış hızları fazladır
B. Denge profiline ulaşmışlardır
C.Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir
D.Rejimleri düzensizdir
E.Boyları kısadır
 
5.Türkiye’de Çernozyom topraklarına aşağıdaki platolardan hangisinde rastlanır?
A)Taşeli               B)Teke        C)Obruk   
       D)Gaziantep       E)Ardahan
 
6.Alüvyal toprakların yaygın olduğu aşağıdaki ovalardan hangisi iç bölgelerde yer alır?
A)Bafra            B)Çarşamba          C)Çukurova  
           D)Erbaa            E)Bakırçay
 
7.
I.Aksu 
II.Seyhan   
III.Meriç   
IV.Filyos(yenice)
Yukarıdaki akarsulardan hangileri aynı denize dökülür?
A)I ve II      B)I ve III     C)II ve III     
        D)II ve IV       E)III ve IV
 
8.
I-Regosol  
II-Çernozyom
III-Terra rossa  
IV-Kestane renkli step
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangisi İç Anadolu bölgesinde görülmez?
A)I ve II        B)I ve III       C)II ve III      D)II ve IV     E)III ve IV
 
9.
I.Meriç  
II.Fırat       
III.Gediz   
IV.Susurluk
Yukarıdaki akarsulardan hangilerinin havzalarının tamamı Türkiye sınırları içerisinde yer alır?
A)I ve II        B)I ve III      C)II ve III     
D)II ve IV     E)III ve IV
 
10.Türkiye’de Van gölü,Konya ovası ve Göller Yöresi gibi yerlerde kapalı havzaların oluşması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)Yağış                  B)Eğim                 C)Yerşekilleri  
               D)Bitki örtüsü           E)Matematik konum
 
11. Karadeniz Bölgesi toprakları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Suyla fazla yıkanma vardır    
B-Podzollar yaygındır
C-Madensel tuz oranı azdır         
D-Nemli bölge toprak türündendir 
E-Kalker miktarı fazladır
 
12.Eşit sıcaklıklarda Akdeniz’in donma süresi Karadeniz’e göre daha uzun sürecektir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Alanlarının farklı olması
B-Dökülen akarsuların uzunluklarının farklı olması
C-Derinliklerinin farklı olması
D-Tuzluluklarının farklı olması
E-Komşu denizlerin farklı olması
 
13.Aşağıdaki akarsulardan kapalı havza olanlar hangileridir?
A)Dicle ve Fırat                     B)Aras ve Kura   
C)Aksu ve Göksu                    D)Harşit ve Filyos         
                   E)Kızılırmak ve Yeşilırmak
14.Aşağıdaki göl ve bölge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A)Tortum-Güneydoğu Anadolu
B)Manyas-Karadeniz
C)Çıldır-Marmara
D)Suğla-Akdeniz
E)Beyşehir-Ege
 
15. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz akarsularının rejimlerinin düzensiz olmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
A-Ormanların tahrip edilmesi                                       
B-Yağış rejiminin düzensiz oluşu
C-Ülkemizin üç tarafının denizlerle kaplı olması         
D-Bazı yerlere kar bazı yerlere yağmur yağması
E-Yaz aylarında kuraklığın etkili olması
 
16.Türkiye’deki toprak türlerinin hangisinin oluşumunda iklim ve bitki örtüsü en az etkili olmuştur?
A.Alüvyal       B.Çernozyom      C.Kahverengi orman
     D.Kestane renkli bozkır             E.Terra-rossa
 
17.Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından biri  değildir?
A) Havadaki oksijeni tazeleme
B) Doğal güzellik oluşturma
C) Yerleşim alanlarını kısıtlama
D) Yabani hayvanlara barınak olma
E) Yeraltı suyunu düzenleme
 
18.Aşağıdaki haritada bazı göllerin bulunduğu alanlar taralı olarak verilmiştir.

Buna göre taralı alanlardaki göllerden hangileri sırasıyla karstik ve heyelan set oluşumludur? 
             
A) 1-2      B) 2-3      C) 1-3      D) 2-4      E) 1-4
 
19.Türkiye akarsuları için, aşağıda verilenlerden hangisi diğer dördünün nedenidir? 
A) Eğim ve engebe fazladır.     
B) Aşındırma gücü fazladır.                           
C) Ulaşıma uygun değildir.      
D) Akış hızları fazladır.          
E) Hidroelektrik potansiyeli fazladır. 
           
20.
Haritadaki ok yönünde hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle söyleyemez?
A) 1 nolu merkezde kimyasal çözülmenin yaygın olduğunu
B) 2 nolu merkezdeki akarsularda kış mevsiminde debinin arttığını
C) 3 nolu merkezdeki akarsuların enerji potansiyelinin azaldığını
D) 4 nolu merkezde kapalı havzanın olduğunu
E) 5 nolu merkezde yaz turizminin geliştiğini
 
KARMA TEST-II      
 
1. Aşağıdaki akarsu havzaların da yer şekilleri ve iklim özellikleri düşünüldüğünde, hangisinin debisinin ilkbaharda kar erimeleriyle daha çok artması beklenir?
A) Susurluk                   B) Gediz              C) Çoruh 
          D) Manavgat             E) Küçük Menderes
 
 
 
I. Sulama
II. Turizm
III. Taşıma
IV. Elektrik üretimi
2.Türkiye’deki akarsulardan yukarıda verilen özelliklerin hangilerinden daha çok yararlanılmaktadır?
A) I ve II   B) II ve III   C) III ve lV   D)I ve IV E)I ve III
 
3.

Yukarıda Türkiye haritasında işaretlenmiş olan akarsular sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir
?( Cevap A)
 
4.

Haritada İşaretlenen yerlerde yetişen doğal bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
 
A) I - Orman       B) II – Maki       C) III - Bozkır
D) IV- Çayır       E) V-Maki
 
5. Buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde topraktaki kireç ve tuz yüzeye çıkar. Buna göre yaz mevsiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin topraklarında kireç ve tuz oranı daha fazladır?
A)İç Anadolu          B) Karadeniz        C) Marmara           D) Ege                    E) Doğu Anadolu
 
 
 
6.   I. Fay kaynağı
      II. Artezyen
      III. Gayzer
      IV. Voklüz
      V. Yamaç kaynağı
Yukarıdaki kaynaklardan hangileri sıcak su kaynaklarıdır?
A) I ve II        B) I ve III          C) II ve lV        D) IV ve V E) II ve V
 
7. Humus, bitki kalıntılarının toprakta ayrışması sonucu oluşan koyu renkli organik maddedir.
Aşağıdaki toprak türlerinin hangisi humus bakımından zengindir?
A) Çernezyomlar        B) Kireçli topraklar
C) Çorak topraklar      D) Killi topraklar (vertisol)
E) Kırmızı topraklar (terra - rossa)
 
8. Debisi ve akış hızı fazla olan akarsularımızın hidroelektrik potansiyeli de yüksektir.
Buna göre, aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik potansiyeli daha azdır?
A) Kızılırmak    B) Fırat    C) Büyük Menderes
D) Dicle     E) Yeşilırmak
 
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki göllerden yararlanma şekillerinden biri değildir?
A) İçme suyu     B) Tatlı su balıkçılığı   C) Ulaşım
D) Turizm    E) Ticaret
10.
Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin
hangisinde alüvyal topraklar yaygın değildir?
A)I     B)II     C)III     D)IV     E)V
 
11. Terra - rossa toprakları aşağıdaki yerlerin hangisinde yaygın olarak bulunmaz?
A) Ege Bölümü           B) Adana Bölümü  
C) Antalya Bölümü     D) Orta Karadeniz Bölümü
E) Güney Marmara Bölümü
 
12. Orman topraklan aşağıdaki bölümlerin hangisinde yaygın olarak bulunmaz?
A) Konya    B) Antalya     C) Yıldız Dağları
 D) Batı Karadeniz       E) Orta Karadeniz
 
13..Aşağıdakilerden hangisi erozyondan korunmak için alınması gerekli olan önlemlerden biri değildir?
A) Taraçalama yapmak
B) Anız yakılmasını önlemek
C) Nadas uygulamasını azaltmak
D) Mera hayvancılığını geliştirmek
E) Bitki örtüsünün tahribatını azaltmak
 
14.Türkiye’de aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin görüldüğü söylenemez?
A)Garig B) Antrepojen bozkır C) Alpin çayır
D)Savan E)Orman
 
15.
Yukarıdaki Türkiye haritasında I, II ve III ile numaralandırılan yerlerde yaygın olan toprak türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 (Cevap B)
 
 
16.Yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak iklim böl-gelerinde oluşan topraklarda, tuz ve kireç birikimi çok olur. Buna göre, aşağıdaki topraklardan hangisinde tuz ve kireç birikimi fazladır?
A) Çernezyom       B) Çorak topraklar
C) Kırmızı topraklar      D) Alüvyal topraklar
E) Orman toprakları
 
17. Türkiye’nin yer şekilleri, akarsuların üzerinde baraj kurmaya elverişlidir. Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisi baraj kurmaya daha elverişlidir?
A) Fırat      B) Büyük Menderes     C) Ergene
D) Susurluk       E) Gediz
 
18. Türkiye’deki akarsulardan değişik şekillerde
yararlanılmaktadır. Buna göre, Türkiye’de akarsulardan aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde en az yararlanılır?
A) Turizm    B) Balıkçılık     C) Tarımsal sulama
D) Akarsu taşımacılığı    E) Hidroelektrik enerjisi
 
19. Yağış rejimleri ve miktarları benzer iki bölgenin doğal bitki örtülerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Yağış çeşidi     B) Sıcaklık   C) Yüz ölçümü
D) Basınç      E) Mutlak nem
 
 
20.Bir yerin iklimini en iyi yansıtan yine o yere
ait doğal bitki örtüşüdür.”
Türkiye'de aşağıdaki bölgelerin hangisinde doğal bitki örtüsü çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir?
A) Marmara Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Ege Bölgesi
 
21 . Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi,       o bölgedeki bozkırın antropojen olduğunun bir göstergesi olabilir ?                  
 
A) Topraklarının tarıma elverişli olması
B) Farklı otsu bitki türlerinin olması
C) Yer yer orman ağacı topluluklarının görülmesi
D) Yerleşmelerin sık olması
E) Geniş düzlüklerin yer alması
 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=